23 Dec
23Dec

Infobrev fra styret julen 2022 (pdf)


Endelig kommer litt mer informasjon fra styret i klubben.

Aller først vil vi gjerne uttrykke vår store takknemlighet overfor de mange som bidrar til å skape og opprettholde kulturen og det unike miljøet vi har i klubben. Vi opplever et fantastisk engasjement fra ansatte og frivillige på alle plan. Ingen nevnt, ingen glemt. 

Det er mange som bidrar og enkelte legger ned en ekstra stor innsats.

Selv om vi ikke klarer å vise nok takknemlighet for dere i hverdagen, skal dere vite at vi setter enormt stor pris på alt dere gjør for klubben og medlemmene!


Stor oppryddingsjobb

Styret er ydmyke og ærlige på at det har vært krevende å nå våre ambisjoner om å gi medlemmene tilstrekkelig og løpende informasjon gjennom første halvdel av sesongen.

På mange områder har vi jobbet med opprydding og etablering av helt grunnleggende rutiner. Vi har prioritert å bygge opp nødvendige roller, funksjoner og ansvar som har vært utydelig eller manglet. Dette arbeidet vil fortsatt pågå ut styreperioden, og sannsynligvis inn i den neste. 

Det har også vært forholdsvis store utskiftninger i styret under perioden, som har gjort det utfordrende å bygge nødvendige og stabile roller, strukturer og ansvarsområder .Omfanget og bredden i styrets ansvar er enormt, og langt større enn de fleste av oss hadde sett for oss da vi tok på oss denne dugnaden for klubben, og sannsynligvis større enn de fleste av våre medlemmer er klare over. 

Derfor ønsker vi å dele litt mer om dette nedenfor.


Sånn jobber styret

Styret opptrer etter mandat fra årsmøtet og bidrar på ren dugnad. Vårt ansvar kan overordnet oppsummeres i tre store ansvarsområder:

 • Breddeklubb:
  • Rekruttering til, og all aktivitet på, skøyte- og hockeyskolen
  • Camper, HAS og andre aktiviteter
  • Alle lagene t.o.m. (J)U16. Her ligger mye av vår «kjernevirksomhet»
  • SU (Sportslig utvalg) som både gjelder elite og bredde
  • Alle utvalg det er nødvendig å ha i en klubb
  • Ansatte og frivillige i breddedelen
  • Økonomi
  • Systemer og rutiner
 • Eliteklubb:
  • Drift av U18-/U20 Elite og A-lag
  • Ansvar for våre sportslige ansatte i Elite, oppfølging og utvikling av samarbeidet med Wang Romerike, arrangere A-lagskamper, spons- og marked, salg og administrasjon av billetter, salg av supportereffekter, håndtering av avtaler osv.
  • Økonomi
 • Drift av Lørenskog Ishall:
  • Ansvar for våre ansatte banemenn
  • All løpende drift og vedlikehold av ishallen, økonomi, innkjøp, avtaler og oppfølging med kommunen og andre involverte

Det er mye dokumentasjon og korrespondanse som krever tett oppfølging fra styret innenfor disse områdene. I tillegg er det selvsagt mye dialog med klubbens ansatte og medlemmer.


Viktige tiltak i år

Vi vil nevne noen av de viktigste tiltakene styret har gjort og hva vi fokuserer på for å kunne drive klubben fremover:

 • Etablering av tillit og tydelige ansvarslinjer mellom styret og sportslig utvalg i klubben, og utarbeidelse og implementering av en tydelig sportslig plan, basert på forbundets isbjørnmodell. Sportsplanen skal selvsagt kommuniseres tydelig ut til alle medlemmer, og det kommer vi snarlig tilbake til
 • Sportslig organisering. Flere av de viktigste rollene i vår sportslige organisering er kommet på plass, med tydelig ansvar og prioriterte oppgaver. Det gjenstår fortsatt mye arbeid her fremover, men vi opplever en tydeligere og felles forståelse mellom styret og SU om formål, grunnlag og retning
 • I samråd med SU og sportssjef elite avklart vår strategi og våre ambisjoner innenfor eliteområdet. Vi satser primært på utvikling, og har fokus på talenter fra vår egen ungdomsavdeling
 • Startet gjenoppbygging av en sponsorgruppe gjennom spons- og markedsutvalget, for å sikre et mer robust økonomisk fundament til å drive vår elitesatsing fremover
 • Tydeligere roller og ansvar i styret, med opprettelse av utvalg innen viktige og arbeidskrevende områder. Styret har fordelt de store ansvarsområdene på våre styremedlemmer, opprettet flere utvalg, og ønsker fremover å bemanne disse med flere av klubbens medlemmer og støttespillere fremover
 • Ansettelsen av klubbleder er et nødvendig steg i å bygge kontinuitet, følge opp løpende ansvar, ivareta våre ansatte innenfor drift og avlaste styret med administrative oppgaver
 • Bytte av medlemsregister og etablering av Klubb Spond som felles kommunikasjonskanal i klubben vil ta oss et steg videre. Vi bytter ut Spoortz til fordel for Spond som medlemsregister fra nyttår, og har etablert og samlet Spond-grupper for alle lag i klubben
 • Det finnes mange muligheter for å søke om økonomisk støtte fra det offentlige, stiftelser og andre organisasjoner. Så langt denne sesongen har vi blant annet fått innvilget strømstøtte, støtte til innkjøp av nye banedelere, støtte til å legge nye matter i spillerboksene og støtte for reduserttreningsavgift, og dermed lavere terskel for deltagelse på skøyte- og hockeyskolen
 • Arbeid med årshjul, budsjett og forberedelse til tidligere årsmøte i 2023. Det er avgjørende å komme tidligere i gang med prosessene inn mot oppstart av neste sesong. Styret har jobbet med å avklare og beslutte rammene for dette, slik at alle andre prosesser i klubben kan starte og komme i mål tidlig nok til å stå bedre rustet for oppstart av ny sesong fra 1. mai neste år
 • Etablering av rutiner innenfor økonomi og styring, for å sikre god styringsinformasjon og effektiv administrasjon
 • Opprette og vedlikeholde god kontakt med kommunen; både politikere og administrasjonen innenfor drift, eiendom og kultur. Klubben er igjen representert i Idrettsrådet, som er et viktig rådgivende organ for beslutningstakerne i kommunen

Stram økonomi

Status for klubbens økonomi kan oppsummeres som kritisk og krevende. Vi har en anstrengt likviditet, og det har vært krevende i inneværende styreperiode å levere på budsjetterte inntekter, samtidig som mange av våre utgifter ligger fast for å kunne levere et forventet tilbud til våre medlemmer.

Her er bakgrunnen for den økonomiske situasjonen klubben er i, og noen tiltak vi er avhengige av at alle medlemmer bidrar til.

 • Det har vært utfordrende å planlegge og budsjettere basert på flere sesonger preget av Covid og usikre inntekter. Klubben har mottatt støtte for sviktende inntekter under corona-tiden. Denne sesongen er vi tilbake til normalen, men denne «normalen» er ikke relevant å sammenligne med tidligere sesonger
 • Til tross for god innsats og sterke bidrag i arbeidet med å skaffe sponsorer og skape gode arrangement rundt A-laget, har det vært utfordrende å nå målene for inntekter på spons og billetter
 • Kafeen er kommet godt i gang igjen i årets sesong, men vi har fortsatt en vei å gå når det gjelder salget
 • Camper og HAS (Hockey after school) har ikke hatt like stor oppslutning som før. Dette har vi nå satt i gang tiltak på, og vil bli et viktig fokusområde for oss fremover. Dette handler selvsagt ikke utelukkende om økonomi, men er også en viktig del av det sportslige og sosiale tilbudet i bredde
 • Vi har satset på flere ressurser og mer stabilitet innenfor det sportslige apparatet. Her ønsker vi også å satse mer fremover, men det er selvsagt kostnadsdrivende
 • Våre kostnader med å drive Lørenskog Ishall har økt i perioden, og særlig er strømkostnadene en utfordring. Klubben må dekke en stor andel av strømforbruket i en stadig mer utdatert ishall, som har et høyere aktivitetsnivå enn noen gang. Vi faktureres årlig av kommunen for dette «overforbruket», og vi er svært bekymret for fakturaen vi vil motta i mars 2023

Vi har ikke variable inntekter som kan ta høyde for en så enorm kostnadsøkning, og vil ikke klare å overleve økonomisk til neste år uten bistand fra kommunen. Driftsavtalen med kommunen går ut 1. januar 2023, og vi kan ikke inngå noen ny driftsavtale på de vilkårene vi nå har. Dette er førsteprioritet for styret å løse i dialog med kommunen.Ett av tiltakene styret ser seg nødt til å gjøre for å øke inntektene, uten å kutte i aktivitetstilbudet, er å heve satsene for treningsavgiften fra 2023. Disse har stått i ro lenge, samtidig som klubbens kostnader har økt. 

Ut fra en krevende tid med mye smitte og redusert aktivitetstilbud i forrige sesong, ønsket vi å beholde samme nivå inn i denne sesongen. Økte kostnader må dekkes på inntektssiden, og treningsavgiften er vår største inntektskilde i breddedelen av klubben.

Faktura for medlemskontingenten 2023 og for andre del av treningsavgiften for sesongen 22/23 sendes ut snart, med betalingsfrist i januar, og vi må oppfordre alle til å betale innen fristen.

Nye satser for treningsavgift publiseres på våre nettsider snarlig.


Flere må bidra

Det mangler ikke på initiativ, gode ideer, intensjoner og store drømmer for klubben i det sittende styret. Vi vil fremover være helt avhengige av å engasjere flere av medlemmene inn i utvalg, der flere kan bidra innenfor mer konkrete og avgrensede oppgaver og ansvar i klubben. Dette er nødvendig for å sikre ivaretagelse av de tre overordnede ansvarsområdene (Bredde, elite, drift av ishall), samt utvikle klubben videre, og at styret har kapasitet til å ivareta sine oppgaver.

Vi ber om at alle som kan tenke seg å bidra i noen av følgende utvalg tar kontakt med Trine (Trine@likail.no) for å melde sin interesse:

 • Spons- og markedsutvalget: ansvarlige for klubbens profil/merkevarebygging, og å levere på budsjett for spons- og billettinntekter, samt jobbe med å skaffe sponsorer og samarbeidspartnere
 • Arrangementsutvalg Bredde: ansvarlige for å planlegge, administrere og gjennomføre camper og HAS
 • Hallutvalg: ansvarlige for strategi og besørge bærekraftig drift av Lørenskog Ishall gjennom større tiltak og avtaler, gode vilkår og rammebetingelser, dialog med kommunen, idrettsrådet osv. Planlegging av ny isflate og oppgradering av anlegget
 • Arrangementsutvalg Elite: ansvarlige for gjennomføringen av A-lagskampene og andre arrangement i Elite (vakthold, billettsalg, sekretariat, bemanning av kube, kafésalg, loddsalg/puckkasting og andre inntektsbringende aktiviteter under kampene, betjening av VIP/sponsorer osv.)

Ta kontakt

Vi håper at vårt arbeid så langt har vist at vi gjør vårt aller beste for å bygge en sterk organisasjon og en tydelig retning når vi snart går inn i klubbens sekstiende år i 2023. Vi er stolte av å være del av en organisasjon med så mange dedikerte og fantastiske utøvere, foreldre, medarbeidere og frivillige. 

Vår kultur er bygget på NIFs (Norges idrettsforbunds) grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Hvis du har spørsmål eller innspill til styret, er det bare å ta kontakt med én av oss for en prat. Som de fleste andre hockeyforeldre, er vi ofte å finne i hallen.

Vi ønsker dere alle en fortsatt fin førjulstid og mange gode hockeyopplevelser videre i sesongen. 

Sees i hallen!


Copyright © 2024 Alle rettigheter reservert - LIK
Personvern